Skriftlig redogörelse upphör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 2 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) ska upphöra att gälla den 1 januari 2021.